ДГ 11 Мики Маус
Детска градина в град София, кв. Младост 1

Проекти

  

 

Участие в BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“

- Дооборудване на кабинети

- Специализирани обучения

-----

Участие в проект по Програма за развитие на физическото възпитание и спорт - Столична община

Създаване на ефективни условия за насърчаване на децата и учениците към физическа активност, системно практикуване на спорт и спортна изява като средство за здравословен начин на живот и подкрепа на личното развитие на деца 

-----

Участие в проект на МОСВ - ПУДООС за Национална кампания „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2021″ на тема „Обичам природата – и аз участвам“

- Създаване условия за подобряване и обогатяване на природната среда заобикаляща децата,  осигуряване на безопасен и здравословен начин на живот, както и възпитаване на отговорност към опазване и съхранение на природата.

-----

Участие в Постановление № 46 на МС

- Осигуряване на допълнителна материална база за физическа активност у децата

-----

Участие по Програма „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ към Държавен фонд земеделие;

- Изграждане на трайни навици у децата за здравословно хранене

 

 -----

Участие в  Проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г.

- Осигуряване на допълнителна квалификация и подобряване на компетенциите на педагогическите екипи за работа с деца

-----

 

 

Участие в Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г.;

- Осигуряване на допълнителни специалисти за работа с деца със СОП

 -----

 Участие в НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“;

- Осигуряване на интерактивна мултимедийна система за подобряване обучението на децата.

 -----

 Участие в НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ - „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“;

- Осигуряване на вътрешна и външна площадка за обучение на деца по БДП

 -----

Детска градина №11 "Мики Маус" спечели участие в Проект на Столична община "Зелена София" като партньор.

Изпълнението на проекта завърши края на месец ноември 2017 г.

С получените материали по проекта служителите от детската градина извършиха следното:

- Засадиха всички доставени цветя и луковици в двора на ДГ;

- Засадиха всички доставени храсти и дървета;

- Обзаведоха една площадка с беседка, пейки, цветя, кашпи и направиха кът за отдих, творчество и обучение сред природата.

                              

 

 

 

Прикачени документи

Материали.pdf