Facebook

ДГ 11 Мики Маус

Детска градина в град София, кв. Младост 1

 

Обява за конкурс на тема:"Добрата постъпка" 

Инициативата е по Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 ___________________________________________________________________________________________________________________

Информация за прием и обучение на деца и ученици, търсещи или получили временна закрила.

________________________________________________________

Съобщение

От 24.01.2022 г.  dg11.mikimaus1974@gmail.com става официален имейл за кореспонденция с Детската градина.

 от Ръководството

________________________________________________________

 

Съобщение

Уважаеми родители,

Документите необходими да представите при довеждане на децата в ДГ №11 след лятната ваканция са както следва:

  1. При отсъствие над 2 месеца

а) резултат от изследване на чревни паразити;

б) бележка от личен лекар за контакт

  1. При отсъствие по-малко от 2 месеца

а) бележка от личен лекар за контакт

При промяна на обстоятелствата и нови изисквания от СРЗИ, МОН или МЗ, ще ви информираме своевременно!

 от Ръководството

  _______________________________________________________________________________________________  

СЪОБЩЕНИЕ

 Таксите за детската градина по банка и Epay за предходен месец да се внасят от 5-то число на следващия месец.

Не по-рано!!!

от Ръководството

_________________________________________________________________________________________________