ДГ 11 Мики Маус
Детска градина в град София, кв. Младост 1

Прием

 Записване

1. Родителят/настойникът или упълномощено от него лице записва класираното дете в общинската СДЯ/ДГ в деня на подаване на заявлението за записване.

2. При записване родителят/настойникът удостоверява въведените от него данни в заявление, предоставено от директора на общинската СДЯ/ДГ.

3. Представят се оригинали на удостоверението за раждане на детето, документи за самоличност на родителите/настойника (лични карти, карта на постоянно пребиваващ чужденец, паспорт или друг) за сверяване на данните и други документи, необходими за доказване на заявени критерии (в случаите, когато не могат да се удостоверят служебно).

Постъпване

1. При постъпване на дете в общинска СДЯ и в яслена група в общинска ДГ, родителите/настойникът представят всички документи, посочени в чл. 20, ал. 1 от Наредба № 26 от 18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях.

2. При постъпване на дете в градинска група в общинска ДГ, родителите/настойникът представят всички документи, посочени в чл. 4, ал. 2 от Наредба № 3 от 5.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини, а при необходимост и други допълнителни документи.

Важно!

Постъпването на деца в общинска СДЯ/ДГ, класирани за прием през новата учебна година, с изключение на децата в задължителна предучилищна възраст, се извършва поетапно, но не по-късно от 60 календарни дни за яслена група и 30 календарни дни за градинска група, считано от 15-ти септември на съответната календарна година. За текущи класирания след 15-ти септември сроковете започват да текат от датата на записване на децата. В случай, че детето не постъпи в общинската самостоятелна детска ясла/детска градина в определените срокове, незаетото място остава свободно за следващо класиране. Родителят/настойникът губи правото си за кандидатстване в съответната СДЯ/ДГ до началото на приема за следващата учебна година. Детето може да участва в следващо класиране, като допълнителните точки за поредността на общинските самостоятелни детски ясли/детски градини според желанието на родителите по низходящ ред се намаляват с една точка.

 

Информация за прием и обучение на деца и ученици, търсещи или получили временна закрила.