Facebook
ДГ 11 Мики Маус
Детска градина в град София, кв. Младост 1

 НАРЕДБА

за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Раздел III
Такси за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, домове за социални грижи, общежития и други общински социални услуги

________________________________________________________________________________________________

 ВАЖНО !!!

Уважаеми родители,

Можете да ползвате преференции при плащане на такса при следните случай:

 НЕ СЕ ЗАПЛАЩА ТАКСА:

1. Решение на ТЕЛК за 71 и над 71 % намалена работоспособност на един от родителите;

2. Баща (майка) е загинал/а при производствена авария, природни бедствия или при изпълнение на служебен дълг;

3. Детето е с медицинска експертиза за 50 и над 50 % намалени възможности за социална адаптация

по ПМС 99 от 31.05.2005 г.;

4.Третото и следващи деца на многодетни родители.

 ЗАПЛАЩА СЕ 50 % НАМАЛЕНИЕ НА ТАКСА:

  1. Редовен студент/ редовен докторант – родителя
  2. Дете с един родител
  3. Починал родител
  4. Деца – близнаци
  5. Друго (второ) дете посещаващо същата или друга детска градина

АКО ОТГОВАРЯТЕ НА НЯКОЕ ОТ УСЛОВИЯТА – ОБАДЕТЕ СЕ В КАБИНЕТА НА ЗАС. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРЕФЕРЕНЦИЯ СЕ ПОПЪЛВА ВСЯКА УЧЕБНА ГОДИНА.

 ОТ РЪКОВОДСТВОТО