Facebook

ДГ 11 Мики Маус

Детска градина в град София, кв. Младост 1

ВАЖНО!!!

Уважаеми родители,

Днес 16.10.2020 год., родител на две деца от ДГ №11 ни информира за свой положителен  резултат на COVID-19. Информирахме СРЗИ и всички институции посочени в Насоките за работа.

 По изискване на СРЗИ:

  1. Информирани са всички родители по социалните мрежи за карантинираните групи;
  2. Двете групи деца и служители са поставени под карантина в ДГ за период от 16.10.2020 г. до 29.10.2020 г.
  3. Помещенията са дезинфекцирани основно;
  4. Преустановен е достъпа на служители работещи извън тези групи;
  5. Временно е спряно провеждането на Допълнителни образователни дейности;
  6. Спряна е организацията на предстоящата екскурзия на всички групи

 

Директор: Р. Филипова

 _________________________________________________________________

Родителски срещи 2020/2021 г.

____________________________________________________________________________________

Уважаеми родители,

При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина/ясла след представяне на необходимите документи съгласно Наредба № 3/05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини и Наредба № 26/18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях.

При децата, които възобновяват посещенията си в детските градини и ясла следва да се изискват документите по чл. 4, ал. 4 от Наредба № 3/05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини.

При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от два месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразити /ДВ, бр. 40 от 2006 г./ и чл. 21, ал. 3 и 4 от Наредба № 26/18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях.

При отсъствие  повече от един месец  се изисква еднократно бактериологично изследване за патогенни чревни микроорганизми с отрицателен резултат само по епидемични показания, а при отсъствие за повече от два месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразити /ДВ, бр. 40 от 2006 г./

С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпване на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари, родителите които са преценили, че детето им ще възобнови посещението, вместо медицинска бележка за контакт със заразно болен, могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.

Декларация                                                                                                                                             от Ръководството

_____________________________________________________________________________

УВАЖАЕМИ  РОДИТЕЛИ,

Молим, родителите решили децата им да посещават детската градина, да изтеглят Информираното съгласие и да идват с готово попълнено и подписано такава.

                                                                                                                                                                    от Ръководството

_____________________________________________________________________________

Важно за родителите на ДГ №11 „Мики Маус“!

 

Уважаеми родители,

Във връзка с предоставяне на допълнителни услуги за заплащане на месечна такса:

  1. Чрез ePay
  2. Чрез EasyPay
  3. Плащане по банков път
  4. Плащане в брой на каса

ДГ №11 „Мики Маус“ няма да работи с удължено работно време от 16:00 до 18:00 ч. в периода на събиране на такси.

Работното време на касата в периода на събиране на такси (5-то до10-то число на месеца) е

от 7:30 до 16:00 ч.

                                                                                                                                 

                                                                                                                              от Ръководството

___________________________________________________________________________

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ЕВЕНТУАЛНОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАБОТАТА В ДГ №11 ОТ 26.05.2020 Г. ПРЕДВИЖДА ОТВАРЯНЕТО НА НОВОСФОРМИРАНИ ГРУПИ, Т.Е. ДЕЦАТА ПРИЕТИ В СЪОТВЕТНАТА ГРУПА НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ПРЕМЕСТВАНИ В ДРУГА ГРУПА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА ДО ОТМЯНА НА ИЗВЪНРЕДНАТА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА.

 

МЕРКИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ СЛЕД ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЕМА НА ДЕЦА- ВИЖ:

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ №11 В ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 - ВИЖ:

РЕД И ПРАВИЛА НА ДЕЙНОСТИТЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА №11 "МИКИ МАУС“ СЛЕД ВЪЗТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЕМА НА ДЕЦАТА - ВИЖ: